Referat fra årsmøte

LYNGBØ SPORTSKLUBB 2022

Referat fra årsmøte for sesongen 2022, 22 februar 2023 kl. 18.30 i klubbhuset.

 

SAKSLISTE:Ifølge lovene

​​1. ​Åpning

​​2.​Valg av møteleder og referent

​​3.​Årsrapporter

​​4.​Regnskap

​​5.​Innkomne forslag

​​6.​Fastsettelse av kontingent

7. Budsjett 

8. Utdeling av pokaler/hederstegn 

9. Valg 

 

1.​Åpning 

​Styrets leder Øyvind Ramm ønsket de fremmøtte velkommenog informerte generelt om saker og oppgaver som styret har jobbet med siden sist årsmøte. 

​Innkalling til årsmøtet og saksliste ble godkjent.

 

 

2.​Valg av møteleder og referent​

Møteleder: Øyvind Ramm​

​Referent: Trond Madsen

 

 

3.​Årsrapporter

1. Årsrapporten fra hovedstyret lest opp av styreleder. 

 

Merknad til årsrapporten; 

Innspill om pågående sponsorarbeidet, styret vil bruke vår hjemmeside mere aktiv for å synliggjøre våre sponsorer. Det er etablert en ny sponsorstrategi samt en sponsorgruppe som ledes av Bente Hartvedt fra hovedstyret, denne gruppen er i gang med å skaffe sponsorer på klubbnivå. Det vil fortsatt være mulig å skaffe sponsorer på lagsnivå men under mere styring enn tidligere.

 

 

2. Årsrapporten fra fotballgruppen lest opp av Stig Gisle Lunde, leder fotballgruppen

 

Merknad til årsrapporten; 

Ett lag fra utelatt fra rapporten. Jenter 14 spilte deltok også i serien, men var i samme treningsgruppe som jenter 15.

Ingen øvrige kommentarer

 

 

3. Årsrapporten fra håndballgruppen ble lest opp av Vilde Hartvedt Ringstad, leder håndballgruppen

 

Kommentarer; 

Det jobbes med planarbeid i kommunen med ny idrettshall. Utfordring blir hvis gammel hall blir revet før ny hall. Kommunen kan ikke gi noen gode svar på dette ennå.Håndballgruppen her en god dialog med LTI om dette.

Ingen øvrige kommentarer.

 

 

4.​Regnskap

​Regnskapet for 2022 ble gjennomgått av økonomiansvarligAnn-Kristin Markussen.

 

​Kommentarer og spørsmål til regnskapet;

Regnskapet viste ett relativt stor mer forbruk i forhold til budsjett. Det stilt noen spørsmål rundt dette, merforbruket ble forklart med større investeringer og kostnader i forbindelse med oppgradering av Lyngbø idrettspark med blant ny tribune som ble noe dyrere enn antatt samt nødvendig oppgradering av belysning i klubbhuset.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor treningsavgiften er en egen avgift og ikke inne i medlemskontingenten. Det ble forklart med at denne avgiften kom i sin tid som erstatning for årlig loddsalg, dette etter ønske fra klubben medlemmer. Deler av treningsavgiften blir returnert til hvert enkelt lag som ett bidrag til lagkassen.

Klubben bør bli flinkere å informere om muligheten for å kunne søke om støtte til medlemskontigent hos kommunen og NAV.

Klubben har også muligheter for at kontigenten kan deles opp i flere innbetalinger og kan i enkelte situasjoner gi helt fritak. 

Ett innspill til årsmøte var å se på muligheten til å plassere egenkapital i f. Eks fond som gir bedre avkastning en ordinære bankrenter. Styret vil se disse mulighetene.

Regnskapet bør bli noe mere transparent og unngå for store sekkeposter slik at det blir lettere å se hva pengene brukes til.

 

Kontrollkomiteen hadde følgene kommentar til regnskapet;

Regnskapet hadde ett lite avvik ved revisjon, men kontrollkomiteen anbefaler at regnskapet og årsrapporten fra hovedstyret blir godkjent med forbehold om at avviket rettes opp.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøte.

 

5.​Innkomne forslag

Etablere E – sport lag

Årsmøte var svært positivt til dette forslaget. Styret har behandlet forslaget i forkant og har konkludert med at en vil trenge noe tid til å få vurdert alles sider ved en eventuell etablering av E sport lag i klubben.

Det var bred enig om at det må gjøres ett grundig forarbeid rundt kostnader, lokaler, ansvarlige osv.

Konklusjon;

Det ble enstemmig vedtatt at styret får frist til neste årsmøte med å komme med en innstilling.

 

​Sportslig utvalg

​Det må være klubben som legger premisser for hva sportslig utvalg skal ha ansvar for. 

​Forslag om at yngre spillere bør være representert i dette utvalget.

​Forslag om at hovedstyret plukker ut representanter til sportslig utvalg. 

​Oppfordring om å få med minoriteter blant medlemmene

​Konklusjon; 

​Årsmøtet vedtok å gi hovedstyret i oppdrag å etablere ett sportslig utvalg innen 30 mars 2023.

 

6.​Fastsettelse av kontingent

Innstilling fra hovedstyret at kontingenten forblir uendret og årsmøtevedtaket fra 2022 reverseres.

​Konklusjon;

Forslaget ble vedtatt

7.​Budsjett

​Økonomiansvarlig Ann-Kristin Markussen gjennomgikk forslag for budsjett for 2023.

Hovedstyret har hatt en grundig gjennomgang av budsjettet for 2023. Budsjettert er nøktern på inntektssiden.

Konklusjon 

Budsjettet for 2023. ble enstemmig vedtatt.

 

8.​Utdeling av pokaler / hederstegn:

 

Juniorpokal

Karoline Markussen

Alif Nojor Rahman​

Hederstegn ble utdelt til:

Bronse:

Vibeke Eriksen

Jon Stomperudhagen

Even Boge

 

Sølv:

​Jan Stødle

​​​​​

 

 

9.​Valg

Valgkomiteen sin innstilling til nye styremedlemmer ble enstemmig vedtatt.

Se vedlegg.

 

Møteleder takket alle for fremmøte og ønsket klubbens medlemmer, trenere, og ledere lykke til med sesongen 2023.

 

Lyngbø, 22 mars 2023

____________________

Trond Madsen

referent 

4