ÅRSMELDING 2022

LYNGBØ SPORTSKLUBB

2022 var året klubben fylte 90 år, noe som ble feiret med et stort medlemsarrangement i Lyngbø Parken. Et meget vellykket arrangement der både små og store koste seg. Det var også året der vi endelig var mer eller mindre tilbake til normalen etter Covid.

Hovedstyret har i hovedsak fokusert på jubileumsfesten, ferdigstille oppussing av klubbhuset, å få ferdigstilt tribunen. I tillegg jobbes det med en klubbhåndbok og sponsorstrategi.

Klubben har de siste årene investerte betydelige beløp i oppussing av klubbhuset. Utleie delen har fått et skikkelig løft, og det er også skiftet belysning i garderobedelen. Styret ser at det fremdeles vil være et investeringsbehov de neste årene. Først og fremst gjelder dette på kjøkkenet. Styret gjør fortløpende vurderinger på hva som må skiftes ut eller oppgraderes.

Klubbhuset har fremdeles god pågang fra folk som ønsker å leie lokalene våre, og starten på 2023 ser også bra ut. Det er inngått en avtale med selskapet Kokkehatten, som leier kjøkkenet i klubbhuset når de har oppdrag. Dette vil forhåpentligvis gi klubben noen ekstra leieinntekter på ukedager.

Styret er tidligere blitt utfordret av årsmøtet til å jobbe med utvikling av Lyngbø Parken. Arbeidet med å få på plass en tribune tok lenger tid enn vi hadde sett for oss. Det ble også noe økt kostnad som følge av at de som skulle sette opp taket trakk seg fra oppdraget. Det har vært jobbet kontinuerlig med dette prosjektet, men det var utfordrende å få alt på plass. Det er brukt mye tid på arbeidet opp mot kommunen og grunneier. Kommunen og grunneier ser nå ut til å ha kommet til enighet om grunnen som banene ligger på. Klubben har en god dialog med grunneier og kommunen.

Våren 2019 startet klubben med vertsrollen i Laksevåghallen. Vi signerte en 3-års avtale med kommunen, der vi står ansvarlig for å ha en vert til stede i hallen på ettermiddagene i ukedagene. Klubben fornyet denne avtalen for 3 nye år i 2022.

Arbeidet med å få inn sponsorer er utfordrende, så lenge vi ikke har hatt egne dedikerte ressurser til å følge opp dette arbeidet. Hovedstyret har satt ned en egen sponsorgruppe som fra og med 2023 vil jobbe med en helhetlig sponsorstrategi for klubben. Sponsorgruppen ledes av Bente Hartvedt Ringstad og Terje Wickman Torkildsen fra hovedstyret. De har med seg Vidar Opheim, Rune Amundsen og Ole Lund i gruppen, og så langt er det gjort mye godt og grunnleggende arbeid.

Rema 1000 Nygård sponser begge barne- og ungdomsavdelingene våre med en cut av brutto omsetningen. Det er også klubbens største sponser pr i dag. Vi oppfordrer medlemmene våre til å handle hos Rema på Nygård. For 2022 mottok vi kr 80.000 fra sponsoratet hos Rema.

I budsjettet for 2022 var det lagt inn et forventet underskudd på kr 500.000. Klubbens årsregnskap for 2022 gjøres opp med et driftsmessig underskudd på kr 1.069.000.

Hovedstyret, verv og representasjon i 2022:

Styret:

Styreleder Øyvind Ramm

Nestleder Trude Myrvågnes

Kasserer Ann-Kristin Markussen

Sekretær Trond Madsen

Styremedlem Vibeke Eriksen

Styremedlem Bente H. Ringstad

Styremedlem Turid Remme

Styremedlem Terje W. Torkildsen

Styreleder fotball Stig Gisle Lunde

Representant fotball Ann-Kristin Markussen

Styreleder håndball Vilde H. Ringstad
Representant håndball Tor Arild Bolstad

Kontrollkomite:

Frode Nilsen

Gunnar Christensen

Hederstegnkomité:

Torbjørn Brudeseth

Gunnar E. Christensen

Frode Nilsen

Helge Nilssen

Jørn Skotnes

Stein Ove Kurseth

Kent Bjarte Træen

Turid Remme

Linda Sandtorv

Øyvind Ramm

Valgkomité:

Alexander Larsen

Fredrik Larsen

Utmerkelser:

For 2022 ble det innrapportert totalt 560 medlemmer fordelt på:

6 – 12 år 276 medlemmer

13 – 19 år 131 medlemmer

20 + 153 medlemmer

Kontingenten:

For 2022 var medlemskontingenten delt opp i en medlemsavgift til klubben og en treningsavgift til gruppene. Medlemsavgiften er som følger:

Medlemmer til og med 10 år: kr. 1.100,-.
Medlemmer fra og med 11 til og med 14 år: kr. 1.800,-.
Medlemmer fra og med det året en fyller 15 år: kr. 2.200,-.

Støttemedlemmer (ikke-aktive): kr. 300,-.

Familier, uansett antall og alder, betaler maksimum kr. 4.400,-.

Aktive medlemmer betaler i tillegg treningsavgift til hver av gruppene på inntil kr. 500,- pr gruppe. Håndballgruppen har valgt å ikke kreve inn treningsavgift, da spillerne selv betaler forsikringene, mens disse er en del av påmeldingsavgiften i fotballgruppen.

Treningsavgiften til gruppene har erstattet det tradisjonelle loddsalget og andre tilsvarende økonomiske forpliktelser. Dette betyr at alle økonomiske forpliktelser er dekket av medlemskontingenten.

Det ble på årsmøtet besluttet at medlemskontingenten for 2022 ikke skulle økes.

Klubbhuset:

Idrettsanlegg:

Lyngbø idrettspark har i 2022 vært benyttet til kamper, trening og uorganisert aktivitet. Kunstgresset på begge banene ble skiftet av Bergen Kommune i høst. Med den nye tribunen og det nye kunstgresset fremstår Lyngbø Parken nå som et flott anlegg med stor aktivitet. Trond Madsen følger opp idrettsanlegget og er styrets kontaktperson når det gjelder vedlikehold av klubbhus og banene.

Styrketreningsrommet:

Styrets arbeid:

Hovedstyret har hatt 10 møter siden årsmøtet i 2022. Foruten drift og utvikling av anlegget og klubbhuset, har hovedstyret som vanlig vært opptatt av å legge til rette for de sportslige aktivitetene i gruppene. Begge gruppene har konkrete sportsplaner som danner basis for det sportslige arbeidet.

Hovedstyret har også i 2022 hatt fokus på økonomi og klubbdrift. Utleie av klubbhuset har stor betydning for klubbens økonomi. Nåværende modell med utleie i egen regi krever tett oppfølging fra klubbens side, ikke minst i forhold til renhold og vedlikehold. Aktiviteten har i 2022 vært god. Bruttoinntekt på utleien var i 2022 på kr 251.400, noe som er noe lavere enn det vi ville forventet i et normalt år. Nedgangen skyldes i all hovedsak arrangementer som ble utsatt under Covid-19, og som var forskuddsbetalt. Det er god pågang fra folk som vil leie lokalene våre i helgene, mens det i ukedagene er mye ledig. Styret forventer at inntektene fra utleie vil nærme seg et normalt nivå i løpet av 2023.

Grasrotandelen har i 2022 gitt et bidrag til klubben på i overkant av kr 400.000. Dette er på samme nivå som i 2021. Potensialet er stort, så styret oppfordrer alle medlemmer til å bidra til at flest mulig registrerer Lyngbø som mottaker av ”sin” andel. Klubben får i øyeblikket støtte fra 561 registrerte spillere, noe som er 6 færre enn på samme tid i fjor. Lyngbø var i 2022 nr 12 på listen over de som fikk mest i grasrotandel i Bergen.

Inntekt fra medlemsavgiften utgjorde i 2022 kr 730.000. Dette er lavere enn normalt, og skyldes først og fremst lite innkommet medlemskontingent i håndballgruppen. Det er også verdt å merke seg at medlemstallet ble betraktelig redusert gjennom pandemien, og at det har vært vanskelig å få de som sluttet tilbake.

I 2020 gikk klubben fra å ha en revisor, til å ha en kontrollkomite. Leder og kasserer har i forkant av årsmøtet hatt møte med kontrollkomiteen for å gjennomgå klubbens aktivitet og økonomi. I tillegg får kontrollkomiteen tilsendt referat fra alle hovedstyremøter.

Hovedstyret benytter anledningen til å takke alle trenere, lagledere og tillitsvalgte for strålende innsats i 2022..

Lyngbø 15.februar 2023

______________________                                   ______________________

Øyvind Ramm                                                       Trude Myrvågnes

Leder                                                                    Nestleder

_______________________                                  _____________________

Ann-Kristin Markussen                                                   Trond Madsen

Kasserer                                                                     Sekretær

_______________________                               _____________________

Vibeke Eriksen                                                   Bente H. Ringstad

styremedlem                                                      styremedlem

______________________                                   _______________________

Terje W. Torkildsen                                                       Turid Remme

Styremedlem                                                            Styremedlem

______________________                                  _______________________

Stig Gisle Lunde                                                          Vilde H. Ringstad

leder fotballgruppen                                                 leder håndballgruppen

____________________

Tor Arild Bolstad

repr.håndballgruppen